Förhandlingsframställning om 2016 års hyror – AB Nynäshamnsbostäder

image

Hyresgästföreningens yrkande avseende AB Nynäshamnsbostäder att gälla från och med den 1 april 2016.

Förhandlingsframställningen inleds med en redogörelse för Hyresgästföreningens yrkande och relation till AB Nynäshamnsbostäder.

Därefter följer vår syn på det allmännyttiga syftet med bolaget och avslutas med en beskrivning av Sveriges ekonomi samt samhälls-ekonomiska och bostadssociala förutsättningar för kommande år.

Detta brev har även sänts till samtliga politiska partier i Nynäshamn och styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder. Syftet med detta är att vidga den politiska debatten kring bostadsbolagets roll för stadens utveckling.

Den årliga hyresförhandlingen förutsätts precis som tidigare ske mellan AB Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen i Stockholm.

Hyresgästföreningens yrkande

Hyresgästföreningen anser att AB Nynäshamnsbostäder är ett välskött bolag som har en god ekonomi, en bra förvaltningskvalité, förhållandevis väl underhållna fastigheter.

Hyresgästföreningen tar ett långsiktigt ansvar för de kommunala bostadsföretagens ekonomi. Det innebär att förhandlingarna ska garantera att bolagen kan hållas sig med de resurser som krävs för att genomföra nödvändiga och realistiska investeringar och underhållsinsatser med hänsyn till fastigheternas upprustningsbehov.

I vår bedömning tar vi också hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen i allmänhet, och behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden i synnerhet.

Hyresgästföreningen anser att de resurser som skapas i företagen skall användas för ändamål till nytta för bostadsbolagets hyresgäster.

Vi uppskattar därför att kommunen för 2015-2018, fastställt att bolaget ska nyproducera 200 st hyreslägenheter under mandatperioden.

Hyresgästföreningen tar löpande del av länets samtliga allmännyttiga bostadsbolags finansrapporter och det är glädjande att se att bolagens räntekostnader sjunker markant under åren 2014-2015.

Bolagens egna prognoser inför 2016 pekar åt att denna utveckling kommer att fortsätta. Vilket även gäller AB Nynäshamnsbostäder.

Under 2014 var den totala upplåningen 661 Mkr, då uppgick snittsräntan till ca 3,2 procent. I september 2015 är den totala upplåningen 651 Mkr, och snitträntan uppgår till 1,75 procent.

Det betyder att den genomsnittliga räntan har fallit med cirka 1,5 procent, motsvarande cirka 9,5 Mkr. Utvecklingen fortsätter då 317 Mkr kommer att förfalla, för omförhandling under 2016.

Vi är dock starkt kritiska till att borgensavgiften, som bolaget åläggs att betala till Nynäshamns kommun uppgår till hela 0,25 procent. Mot bakgrund av kraftigt fallande räntorna, har borgensavgiftens andel av finansieringskostnaden ökat dramatiskt. Vi förutsätter att bolagets VD och styrelse agerar med kraft för en reducering av avgiftens storlek.

För 2016 höjs fjärrvärmepriset endast med 0,5 procent och avfallstaxan med endast 1 procent. Detta leder i kombination med låga elpriser på Nordpol, lägre intäktsramar för elnätsföretagen, än tidigare antaganden, till måttliga driftskostnadsökningar för bolaget under kommande år.

Mot bakgrund av denna inlaga anser Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder att bolaget kan bedriva bostadsverksamheten under 2016 med oförändrade hyror.

Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder

Stockholm 2015-11-11

Björn Raemklang

Förhandlingsledare

Hyresgästföreningen

Region Stockholm

Jonas Carlsson

Ordförande

Hyresgästföreningen

Nynäshamn

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.