Etikettarkiv: Nynäshamnsbostäder

Felaktiga artikel i Nynäshamns Posten om hyresförhandlingar

Den artikel som 5 februari 2016 finns i Nynäshamns Posten är lite missvisande och inte den artikel som vår ordförande godkänt under såg ut som nedan.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Hyresförhandlingarna är i full gång. Ett hett ämne är de nyproducerade bostäderna i kvarteret Apotekaren i centrala Nynäshamn och där väntas det bli dyrt att bo.
Nynäshamn. Just nu pågår förhandlingarna om med hur mycket hyrorna för hyresrätterna runt om i kommunen ska höjas. Nynäshamnsbostäder har kommit med ett yrkande till Hyresgästföreningen Nynäshamn där de föreslår en höjning på 16 kr/kvm/år vilket ger en höjning i procent mellan 0,90 och 2,31. På en 3 rok på 77 kvm blir det en höjning på 103 kr/månad

Det är ett ganska högt yrkande i förhållande till andra bostadsbolag runt om i Stockholmsregionen. Snittet ute landet ligger på 0,58 procent, säger Jonas Carlsson, ordförande i Nynäshamns hyresgästförening.

Jonas Carlsson berättar att han hoppas att förhandlingarna ska vara färdiga i slutet av februari men att det inte är säkert hur lång tid det kommer att ta. En faktor som spelar in är hur det blir med de nyproducerade hyresrätterna i kvarteret Apotekaren på Lövlundsvägen i centrala Nynäshamn. Hyrorna för dessa nyproduktioner ska också förhandlas men om det sker före eller efter de ordinarie hyresförhandlingarna är inte bestämt när NP pratar med Jonas Carlsson.

Vad som däremot är klart är att lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i slutet av året. Den så kallade normhyra som bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder har yrkat på ligger på 1 660 kronor per kvadratmeter och år. Det är 60 kronor högre än vad de nya lägenheterna i Telegrafen hade som normhyra när de blev klara för inflyttning i slutet av år 2014.

Eftersom det endast skiljer ett drygt år mellan de båda nyproduktionerna är det rimligt att hyrorna i Apotekaren hamnar på ungefär samma nivå, så de borde kunna sänkas, säger Jonas Carlsson.

En normhyra sätts för en så kallad normlägenhet, vilket är en trerumslägenhet på 77 kvadrat. Med hjälp av denna normhyra kan sedan hyrorna för lägenheter med andra storlekar och mått räknas fram utifrån en förutbestämd tabell.

I fallet för lägenheterna i Apotekaren skulle den föreslagna normhyran ge en månadshyra på drygt 6 200 kronor för de ettor som byggs i fastigheten. För treorna skulle månadshyran landa på strax över 10 000 kronor.

Det är de högsta hyrorna i kommunen och jag kan tycka att det är väldigt högt, säger Jonas Carlsson.

Förklaringen till de höga hyrorna finns enligt Jonas Carlsson i att Nynäshamnsbostäder endast har tillåtits bygga fyra våningar på husen i kvarteret Apotekaren. Detta för att fastigheterna ska passa in i kommunen.

Det är synd att de inte får bygga högre för kommunen. En stor del av produktionskostnaderna är sådana kostnader som är desamma oavsett hur högt man bygger, exempelvis att ansluta fastigheten till el- och vattennätet. Ett lägre hus har färre lägenheter att fördela dessa kostnader på. Därför blir det högre hyror ju lägre husen som byggs är.

Förhandlingsframställning om 2016 års hyror – AB Nynäshamnsbostäder

image

Hyresgästföreningens yrkande avseende AB Nynäshamnsbostäder att gälla från och med den 1 april 2016.

Förhandlingsframställningen inleds med en redogörelse för Hyresgästföreningens yrkande och relation till AB Nynäshamnsbostäder.

Därefter följer vår syn på det allmännyttiga syftet med bolaget och avslutas med en beskrivning av Sveriges ekonomi samt samhälls-ekonomiska och bostadssociala förutsättningar för kommande år.

Detta brev har även sänts till samtliga politiska partier i Nynäshamn och styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder. Syftet med detta är att vidga den politiska debatten kring bostadsbolagets roll för stadens utveckling.

Den årliga hyresförhandlingen förutsätts precis som tidigare ske mellan AB Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen i Stockholm.

Hyresgästföreningens yrkande

Hyresgästföreningen anser att AB Nynäshamnsbostäder är ett välskött bolag som har en god ekonomi, en bra förvaltningskvalité, förhållandevis väl underhållna fastigheter.

Hyresgästföreningen tar ett långsiktigt ansvar för de kommunala bostadsföretagens ekonomi. Det innebär att förhandlingarna ska garantera att bolagen kan hållas sig med de resurser som krävs för att genomföra nödvändiga och realistiska investeringar och underhållsinsatser med hänsyn till fastigheternas upprustningsbehov.

I vår bedömning tar vi också hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen i allmänhet, och behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden i synnerhet.

Hyresgästföreningen anser att de resurser som skapas i företagen skall användas för ändamål till nytta för bostadsbolagets hyresgäster.

Vi uppskattar därför att kommunen för 2015-2018, fastställt att bolaget ska nyproducera 200 st hyreslägenheter under mandatperioden.

Hyresgästföreningen tar löpande del av länets samtliga allmännyttiga bostadsbolags finansrapporter och det är glädjande att se att bolagens räntekostnader sjunker markant under åren 2014-2015.

Bolagens egna prognoser inför 2016 pekar åt att denna utveckling kommer att fortsätta. Vilket även gäller AB Nynäshamnsbostäder.

Under 2014 var den totala upplåningen 661 Mkr, då uppgick snittsräntan till ca 3,2 procent. I september 2015 är den totala upplåningen 651 Mkr, och snitträntan uppgår till 1,75 procent.

Det betyder att den genomsnittliga räntan har fallit med cirka 1,5 procent, motsvarande cirka 9,5 Mkr. Utvecklingen fortsätter då 317 Mkr kommer att förfalla, för omförhandling under 2016.

Vi är dock starkt kritiska till att borgensavgiften, som bolaget åläggs att betala till Nynäshamns kommun uppgår till hela 0,25 procent. Mot bakgrund av kraftigt fallande räntorna, har borgensavgiftens andel av finansieringskostnaden ökat dramatiskt. Vi förutsätter att bolagets VD och styrelse agerar med kraft för en reducering av avgiftens storlek.

För 2016 höjs fjärrvärmepriset endast med 0,5 procent och avfallstaxan med endast 1 procent. Detta leder i kombination med låga elpriser på Nordpol, lägre intäktsramar för elnätsföretagen, än tidigare antaganden, till måttliga driftskostnadsökningar för bolaget under kommande år.

Mot bakgrund av denna inlaga anser Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder att bolaget kan bedriva bostadsverksamheten under 2016 med oförändrade hyror.

Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder

Stockholm 2015-11-11

Björn Raemklang

Förhandlingsledare

Hyresgästföreningen

Region Stockholm

Jonas Carlsson

Ordförande

Hyresgästföreningen

Nynäshamn